G20

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

G20 () (thòng)世界 (sè-kài)19 (ê)國家 (kok-ka) (kap)歐洲 (Au-chiu)聯盟 (Liân-bêng) (ê)財政 (châi-chèng)首長 (siú-tiúⁿ),佮 (in)中央 (tiong-iong)銀行 (gîn-hâng)總管 (chóng-koán) (só͘)組成 (cho͘-sêng)團體 (thoân-thé) (kiam)高峰 (ko-hong)蒿議 (ho-gī)

(Chia)20个參與 (chham-ú) (kok)是: