Sayun chi Cheng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sayun chi精Siotuki Tôho 的作品。
有關 (Iú-koan)根據 (kun-kù)故事 (kò͘-sū) (phah) (ê)1943 ()電影 (tiān-iáⁿ) (chhiáⁿ) (khoàⁿ)Sayon no Kane

Sayun (chi) (Cheng) (日語 (Ji̍t-gí): サヨンの鐘 Sayon no kane) ()日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi) ()台北州 (Tâi-pak-chiu)蘇澳郡 (So͘-ò-kūn) (蘇澳郡,現時 (hiān-sî) (sio̍k)宜蘭縣 (Gî-lân-koān)) (ūi) (tio̍h)紀念 (kì-liām)Atayal (cho̍k)Leyoxen (siā)少女 (siàu-lú)Sayun Hayun (só͘) (chhāi) (chi̍t) (lia̍p)。 Sayun是佇1938年 (tùi)伊的 (i-ê)先生 (sian-siⁿ) (lo̍h) (soaⁿ)結果 (kiat-kó) (soah) (hō͘)大水 (toā-chúi) (chhiong) (cháu)

後來 (Āu-lâi)日本人 (Ji̍t-pún-lâng) ()事故 (sū-kò͘) (pian) (chò)故事 (kap) (koa) (lâi)電影女子角 (lú-chú-kak) ()香蘭 (Hiang-lân), 1943年出品 (chhut-phín) (Piàn)做是戰時 (chiàn-sî)宣傳 (soan-thoân)的一 (hāng)

鐘佇戰後 (Chiàn-āu) (pat)中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)政副 (chèng-hù)撤除 (thiat-tû),後來民主化 (bîn-chú-hoà)了後 (liáu-āu) (koh)恢復 (khoe-ho̍k)