Tayal-cho̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Atayal-cho̍k)
Jump to navigation Jump to search
Tayal的婦人人

Tayal (cho̍k) ()台灣 (Tâi-ôan) (ê)1 (ê)原住民族 (gôan-chū-bîn-cho̍k) (Chiàu)2003 ()統計 (thóng-kè), Tayal族攏總 (lóng-chóng) (ū)9萬外 (bān-gōa) (lâng) (pâi) ()Pangcah族後壁 (āu-piah),是這馬 (chit-má)台灣原住民族的 ()2 (tōa)族。

徛起 (Khiā-khí)區域 (khu-he̍k)[edit]

Sekoleq參Tseole。

Tayal族 (khiā)台灣北部 (pak-pō͘)中央山龍 (Tiong-iong-soaⁿ-lêng)的2 (pêng) (hām)花蓮 (Hoa-lian)宜蘭 (Gî-lân)等等 (téng-téng)所在 (só͘-chāi)山區 (soaⁿ-khu)。 Tayal族內底 (lāi-té) (koh)分做 (hun-chò)Tayal (kap)Sediq 2个亞族 (a-cho̍k)

Tayal亞族閣分做SekoleqTseole 2 (kûn)Sediq分做 (Tang)Sediq群佮西 (Sai)Sediq群。

Tayal族徛的所在有誠濟 (chiâⁿ-chē)懸山 (kôan-soaⁿ)比論講 (pí-lūn-kóng)插天山 (Chhah-thiⁿ-soaⁿ) ( 插天山 ),棲蘭山 (Chhe-lân-soaⁿ) ( 棲蘭山 ),合歡山 (Ha̍p-hoan-soaⁿ) ( 合歡山 ),大霸尖山 (Tōa-pà-chiam-soaⁿ)( 大霸尖山 ),奇萊山 (Kî-lâi-soaⁿ) ( 奇萊山 ) 等等。 ()附近 (hū-kīn)河溪 (hô-khe)新店溪 (Sin-tiàm-khe)( 新店溪 ),大甲溪 (Tāi-kah-khe) ( 大甲溪 ),秀姑巒溪 (Siù-ko͘-lôan-khe) ( 秀姑巒溪 ) 等等。 Tayal族傳統 (thôan-thóng) (khò)山田 (soaⁿ-chhân)火作 (hóe-choh) ( 火作 ),拍獵 (phah-la̍h)採集 (chhái-chi̍p)生活 (seng-o̍ah)

若照行政區域 (hêng-chèng-khu-he̍k) (lâi) (khòaⁿ)現此時 (hiān-chú-sî)Tayal族人口 (jîn-kháu)佇花蓮秀林鄉 (Siù-nâ-hiong) ( 秀林鄉 ) 上濟 (siōng-chē)另外 (lēng-gōa) (in) ()徛佇南投 (Lâm-tâu) ( 南投 ) 仁愛鄉 (Jîn-ài-hiong) ( 仁愛鄉 ),新竹 (Sin-tek) ( 新竹 ) 尖石鄉 (Chiam-chio̍h-hiong) ( 尖石鄉 ),桃園 (Thô-hn̂g) ( 桃園 ) 復興鄉 (Ho̍k-heng-hiong) ( 復興鄉 ),花蓮 ( 花蓮 ) 萬榮鄉 (Bān-êng-hiong) ( 萬榮鄉 ),宜蘭 ( 宜蘭 ) 南澳鄉 (Lâm-ò-hiong) ( 南澳鄉 )。

筋頭 (Kin-thâu)佮傳統[edit]

Tayal族筋頭的傳說 (thôan-soeh),有下跤 (ē-kha) (chit)3个系統 (hē-thóng):

  • Tayal族的阻攻仔 (chó͘-kong-á)是大石盤 (chio̍h-pôaⁿ)必開 (pit--khui)生出來的 (seⁿ--chhut-lâi-ê)代誌 (Tāi-chì)發生 (hoat-seng)佇仁愛鄉發祥村 (Hoat-siông-chhun) ( 仁愛鄉發祥村 ) 附近1个號做 (hō-chò)Pinsebukan的所在。Pinsebukan是 " 組攻仔 (Chó͘-kong-á)的所在 " 的意思 (ì-sù)
  • Tayal族的阻攻仔是大霸尖山( 大霸尖山 ) 山頂 (soaⁿ-téng)大石盤 (tōa-chio̍h-pôaⁿ)生出來的。這款 (Chit-khóan)講法 (kóng-hoat)認為 (jīn-ûi)Tayal族的阻攻仔是 (ùi)大霸尖山( 大霸尖山 ) 落來的 (lo̍h--lâi-ê)
  • Tayal族的阻攻仔是萬大北溪 (Bān-tāi-pak-khe) ( 萬大北溪 ) 水頭 (chúi-thâu)白石山 (Pe̍h-chio̍h-soaⁿ) ( 白石山 ) 頂懸 (téng-kôan) (lāu)樹根 (chhiū-kin)生出來的。

Tayal族有2个佮其他 (kî-thaⁿ)台灣原住民 (gôan-chū-bîn)無仝 (bô-kâng)觀念 (koan-liām):

Gaga的觀念 
Gaga是1 (chióng)社會 (siā-hōe)法律 (hoat-lu̍t),是Tayal族人步平 (pō͘-pêng)生活佮風俗 (hong-sio̍k)習慣 (si̍p-kòan)規定 (kui-tēng)順趁 (Sūn-thàn) (kāng)1个gaga的人做伙 (chò-hóe) (pān)祭典 (chè-tián)做火 (chò-hóe)作式 (choh-sit)嘛做伙分享 (hun-hióng)。若犯著 (hōan-tio̍h)gaga就是 (tō-sī)犯著忌剋 (khī-khek)可能 (khó-lêng) (ē) (hō͘)神龍 (sîn-lêng)處罰 (chhù-ho̍at)
Rutux信仰 (sìn-gióng) 
Rutux是1種 (tùi)超自然 (chhiau-chū-jiân)神龍的信仰。若有人犯著gaga ()可能會 (khì) (hō͘)rutux處罰,予rutux驚著 (kiaⁿ-tio̍h)可能會破病 (phòa-pēⁿ),佇外口 (gōa-kháu)食飯 (chia̍h-pn̄g)啉酒 (lim-chiú)時陣 (sî-chūn) (tio̍h) ()一寡 (chi̍t-kóa)塗跤 (thô͘-kha)予rutux (chia̍h)。佇maho ( 祖靈祭 (chó͘-lêng-chè); 祖靈祭 ) 煞鼓 (soah-kó͘)了後 (liáu-āu) (beh)離開 (lī-khui)進前 (chìn-chêng) (seng)過火 (kòe-hóe)表示 (piáu-sī)佮rutux佔開 (chiàm-khui)真濟 (Chin-chē)現象 (hiān-siōng) (lóng)看會出 (khòaⁿ-ē-chhut)Tayal族對rutux的驚惶 (kiaⁿ-hiâⁿ)

Tayal族是1个平等 (pêng-téng)的社會。有才調 (châi-tiāu)的人 () (chò)部落 (pō͘-lo̍k)頭人 (thâu-lâng),拍獵 ,出草 (chhut-chhó) ( 出草 ) 嘛是勇敢 (ióng-kám)族人 (cho̍k-lâng)𤆬頭 (chhōa-thâu)毋過 (M̄-koh)若部落有大代誌的 (),是長老會議 (tiúⁿ-ló-hōe-gī) (teh)做主裁 (chò-chú-chhâi)

赤烏鴉喙 (Chhiah-o͘-a-chhùi)[edit]

Tayal族 (siōng)予人注目 (chù-ba̍k)的就是刺烏鴉喙 (chhiah-o͘-a-chhùi)往過 (éng-kòe), Tayal族的查埔人 (cha-po͘-lâng)刣人頭 (thâi-lâng-thâu)查某人 (cha-bó͘-lâng)會曉 (ē-hiáu)更布 (kiⁿ-pò͘) (chiah)會使 (ē-sái)刺烏鴉喙。

現此時台灣原住民內底有刺烏鴉喙的 (chhiah-o͘-a-chhùi--ê)干焦 (kan-taⁿ)Tayal族佮Saisiyat族2族。比起來 (Pí--khí-lâi)Tayal族刺的 (chhiah--ê)較濟 (khah-chē)。刺烏鴉喙對查埔人來 (kóng),是轉大人 (tńg-tōa-lâng)記認 (kì-jīn)嘛是 (mā-sī)勇敢的號頭 (hō-thâu)。若對查某人來講,是 (chin) (gâu)更布的記認。 Tayal族的查某囡仔 (cha-bó͘-gín-á),佇13, 14 (hòe)的時,就 (tòe)阿母 (a-bú) (o̍h)更布的工藝 (kang-gē),嘛開始 (khai-sí) ()家弟 (ka-tī)準備 (chún-pī)出價 (chhut-kè) (saⁿ) (Tán) (kah)查某囡仔更布 (kiⁿ)熟手 (se̍k-chhiú),才允准 (ún-chún) (i)刺烏鴉喙,閣來嘛才會當 (ē-tàng) (chhōe)愛人 (ài-jîn)。佇部落內短 (lāi-té)袂曉 (bē-hiáu)更布閣 ()刺烏鴉喙的查某囡仔是無查埔囡仔 (cha-po͘-gín-á)會去共堆放的 (tui-pàng--ê)

刺烏鴉喙的風俗佇日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)予人禁止 (kìm-chí) (taⁿ) (iáu)有刺烏鴉喙的Tayal族人攏是70, 80 (gōa)歲的老人啊 (lāu-lâng--ah)

才的 (Chiah-ê)掠載外 (lia̍h-chāi-gōa),刺烏鴉喙嘛有好看 (hó-khòaⁿ)辟邪 (phek-siâ)路用 (lō͘-iōng)。 Tayal族人佇 (soaⁿ)ni̍h作穡 (choh-sit)食暗把 (chia̍h-àm-pá)了後,就共碳夫 (thòaⁿ-hu) (boah)頭額 (thâu-hia̍h)下頦 (ē-hâi)免得 (bián-tit)邪神 (siâ-sîn)上身 (chiūⁿ-sin),照按呢 (án-ne)看起來 (khòaⁿ--khí-lâi),這2 (hāng)代誌有可能有仝款 (kāng-khóan)源頭 (gôan-thâu)

Tayal族人相信 (siong-sìn)若怹有人過身 (kòe-sin)轉去 (tńg-khì) (kàu)祖靈 (chó͘-lêng)徛的所在的時陣,阻攻仔會 (ēng) (bīn)ni̍h的刺號 (chhiah-hō) (jīn)家己 (ka-tī)囝孫 (kiáⁿ-sun)所以 (Só͘-í)刺烏鴉喙嘛是過往 (kòe-óng)了後佮阻攻仔 (thang)團圓 (thôan-îⁿ)的記認。

關係 (Koan-hē)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Atayal