Gō͘-kiat-hiong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
五結 (Gō͘-kiat)hiong
五結鄉
五結鄉
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 38,797 (2009 ()12 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 12,762
面積 (Biān-chek) 38.8671 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) (Hiong)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 15 (chhoan)

五結鄉 (Gō͘-kiat-hiong) (五結鄉) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)1 (ê)香。