Lô-tong-tìn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
羅東 (Lô-tong)tìn
羅東鎮
羅東鎮
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 73,019 (2010 ()7 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 24,809
面積 (Biān-chek) 11.3448 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) (Tìn)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 23 ()

羅東鎮 (Lô-tong-tìn) (羅東鎮) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)1 (ê)