Thâu-siâⁿ-tìn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
頭城鎮 (Thâu-siâⁿ-tìn)
頭城鎮
頭城鎮
基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)
人口 (Jîn-kháu) 30,997 (2010 ()7 (goe̍h))
戶數 (Hō͘-sò͘) 9,645
面積 (Biān-chek) 100.8930 km²
型種 (Hêng-chéng)管理 (koán-lí)
頂級 (Téng-kip) (Tìn)
頂懸 (Téng-koân) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān)
下底 (Ē-té) 24 ()

頭城鎮 (頭城鎮) ()台灣 (Tâi-oân)宜蘭縣 (ê)1 (ê)