Kinki tē-hng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kinki地方的地圖

Kinki地方 (近畿地方 (近畿地方) Kinki Chihō?)), ()號做 (hō-chò) Kansai地方 (関西地方 (關西地方) Kansai Chihō?)), ()日本 (Ji̍t-pún)Honsyû中西部 (tiong-se-pō͘) (ê) (chi̍t) (ê)地理 (tē-lí)區域 (khu-he̍k)近畿 (Kīn-ki)地方 (Tē-hng) ()京都府 (Kiaⁿ-to͘-hú)大阪府 (Tāi-pán-hú)Siga (koān)Hyôgo縣Nara縣Wakayama縣 (kap)Mie縣組成 (chó͘-sêng)有時陣 (ū-sî-chūn) () (ē)加入 (ka-ji̍p)Hukui縣Tokusima縣。 Kinki地方 (só͘)使用 (sú-iōng)日語 (Ji̍t-gí)方言 (hong-giân) (chiū)號做Kinki方言