Tang-kiaⁿ-to͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

東京都 (Tang-kiaⁿ-to͘) (日語 (Ji̍t-gí): 東京都) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)首都 (siú-to͘) (Tōa)東京 (Tang-kiaⁿ) (choân)世界 (sè-kài) (tòa) (siāng) (chē) (lâng)都會 (to͘-hōe)。東京本身 (pún-sin)都有 (to-ū)1,200 (bān)人口 (jîn-kháu)。日本的政治 (chèng-tī)經濟 (keng-chè)文化 (bûn-hòa)中心 (tiong-sim) (lóng) () (hia)日本天皇 (Thian-hông)佇遐徛起 (khiā-khí); 中央 (tiong-iong)政府 (chèng-hú)機關 (ki-koan) () (siat)佇遐。東京是東亞州 (Tang-a-chiu)的1 (ê)中心。

東京的 (miâ)表示 (piáu-sī) (i)以早 (í-chá)府城 (hú-siâⁿ)京都 (Kiaⁿ-to͘)東方 (tang-hong)。 (京都 (ū)1 (toāⁿ)時間 (sî-kan)後做 (hō͘-chò) "司京 (Sai-kiaⁿ)".)

東京都的位置。

相對 (Siong-tùi)別个 (pa̍t-ê) (pêⁿ)大的 (tōa--ê)都市 (to͘-chhī),東京的懸樓仔厝 (koân-lâu-á-chhù) (ke) (chiâⁿ) (chió) (tòng) (Khah)濟是6 (chân) (chì)10層的 ()樓仔 (lâu-á) (Che)因為 (in-ūi)歷史 (le̍k-sú) (siōng),東京地帶 (tē-tài) (bat)發生 (hoat-seng) (kòe) (chin) (pái)地動 (tē-tāng); 現代 (hiān-tāi)建築法 (kiàn-tio̍k-hoat)限制 (hān-chè) (khí)拳流 (koân-lâu)

東京有全世界發展 (hoat-tián)上蓋 (siāng-kài)齊全 (chiâu-chn̂g)大將 (tāi-chiòng)運輸 (ūn-su)系統 (hē-thóng)

現任 (Hiān-jīm)知事 (ti-sū): Koike Yuriko

地理 (Tē-lí)[edit]

東京,東京灣的 衛星 影上。

東京都包括 (pau-koat)本島 (pún-tó) (kah)外島 (gōa-tó)。本島地區 (tē-khu)Kantô平原 (pêng-goân)的1部分 (pō͘-hūn),佇東京灣 (Tang-kiaⁿ-oan)西北 (sai-pak) (pêng)東西向 (tang-sai-hiòng)約略 (iok-lio̍k)90 km (khoah)南北向 (lâm-pak-hiòng), 25 km。 (Tang)Tiba (koān); 西 (sai)Yamanasi縣; (lâm)Kanagawa縣; (pak)Saitama縣。島嶼 (Tó-sū)包括Izu ()Ogasawara島其中 (kî-tiong) (hn̄g) () ()本島1,000 km。

歷史[edit]

東京源頭 (goân-thâu)Edo (江戸) (chit) (siâⁿ),佇1457 ()起座的 (khí-chō--ê)。 1603年成立 (sêng-li̍p)Tokugawa幕府 (Bō͘-hú) (徳川幕府) 開始 (khai-sí) (ùi)Edo統治 (thóng-tī)天皇住所 (chū-só͘)原在 (goân-chāi)舊都 (kū-to͘)京都。 1868年的9 (goe̍h), Tokugawa幕府落台 (lo̍h-tâi)明治 (Bêng-tī)天皇命令 (bēng-lêng)Edo (kái) () (chò)Tôkyô (東京)。 (Chū)彼陣 (hit-chūn)開始,天皇 ()攏帶遐,東京嘛 (tòe) (leh)成做 (chiâⁿ-chò)日本的府城。總是 (Chóng--sī)法律上 (hoat-lu̍t-siōng) (lâi) (kóng) (pēng) ()正式 (chèng-sek)指定 (chí-tēng)東京做首都。

1923年的Kantô大地動造成 (chō-chiâⁿ)東京有7萬人 (bān-lâng)死去 (sí--khì)了後 (Liáu-āu)有1个重建 (têng-kiàn)計畫 (kè-oē)第二擺 (Tē-jī-pái)世界大戰 (Tāi-chiàn)當中 (tang-tiong),東京 (siū) (tio̍h)盟軍 (Bêng-kun)轟炸 (hong-chà)城市 (siâⁿ-chhī)大部分 (tōa-pō͘-hūn)破迦 (phò-hāi)了了 (liáu-liáu)戰後 (Chiàn-āu)美軍 (Bí-kun)佇東京地帶設軍事 (kun-sū)基地 (ki-tē)

日本佇1950, 60年代 (nî-tāi)急速 (kip-sok)發展基礎 (ki-chhó͘)建設 (kiàn-siat)製造業 (chè-chō-gia̍p)到甲 (Kàu-kah)1964年東京已經 (í-keng)能力 (lêng-le̍k)舉辦 (kí-pān) (hit)年的熱天 (Joa̍h-thiⁿ)Olympia運動會 (Ūn-tōng-hōe)。東京變成 (pìⁿ-chiâⁿ)全世界攏看會著 (khoàⁿ-ē-tio̍h)的日本 "經濟奇蹟 (kî-chek)"。

1970年代的東京 (hām)其他 (kî-thaⁿ)日本都市 (sio)siâng,有誠濟 (tùi)裝跤 (chng-kha) (sóa) (khì) (kàu)城市的移民 (î-bîn)勞工 (lô-kang)

行政 (Hêng-chèng)[edit]

東京是日本行政系統唯一 (î-it)个1个 " (to͘)"。都政府 (To͘-chèng-hú)辦公 (pān-kong)中心設佇Sinzyuku。東京都包括26个 (chhī), 23个特別區 (te̍k-pia̍t-khu), 1个 (kūn), 5个 (teng) (町), (kah)8个 (chhoan)

大東京包括東京都佮附近 (hù-kīn)的3个縣: KanagawaSaitamaTiba總人口 (Chóng-jîn-kháu): 3,341萬人。

特別區[edit]

面積 (Bīn-chek): 621 km²。人口 (2002): 828萬人 (平均 (pêng-kin)1 km²有13,333人)。 (Múi)1个特別區 (soán) (chhut)家己 (ka-kī)區長 (khu-tiúⁿ)議會 (gī-hōe)

[edit]

[edit]

 • Nisitama
  • Hinohara (檜原村)
  • Hinode (日の出町)
  • Mizuho (瑞穂町)
  • Okutama (奥多摩町)

[edit]

行政上,Izu島 (伊豆諸島) (hun)4个 "支廳 (chi-thiaⁿ)" (支庁):

 • Hatijô (八丈支庁)
  • Aogasima (青ヶ島村)
  • Hatijô (八丈町)
 • Miyake (三宅支庁)
  • Mikurazima (御蔵島村)
  • Miyake (三宅村)
 • Ogasawara (小笠原支庁)
  • Ogasawara (小笠原村)
 • Osima (大島支庁)
  • Kôzusima (神津島村)
  • Nîzima (新島村)
  • Osima (大島町)
  • Tosima (利島村)

觀光 (Koan-kong)地點 (tē-tiám)[edit]

東京也景

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Tokyo

相關 (Siong-koan)條目 (tiâu-ba̍k)[edit]