Sinzyuku-khu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
東京地圖
Skyscrapers of Shinjuku 2009 January.jpg

Sinzyuku (khu) (日語 (Ji̍t-gí): 新宿区) ()日本 (Ji̍t-pún)東京 (Tang-kiaⁿ) (ê)1 (ê)特別區 (te̍k-pia̍t-khu) (Hit) (tah)是1个重要 (tiōng-iàu)相業 (siang-gia̍p)中心 (tiong-sim)。 Sinzyuku車頭 (Chhia-thâu)是東京 (siāng) (tōa)的1个公共 (kong-kiōng)運輸 (ūn-su) (tiám)東京都 (Tang-kiaⁿ-to͘)政府 (chèng-hú)行政 (hêng-chèng)中心 (siat) () (hia); (chit) (tòng)大樓 (tōa-lâu)是東京上 (koân)的1棟。

Sinzyuku車頭1 (ji̍t)量其約 (liōng-kî-iok) (ū)200 (bān) (lâng) (tùi) (kòe) (chē)3 (tiâu)地下鐵 (tē-hā-thih), 2條相業的通勤 (thong-khîn) (soàⁿ)幾若條 (kúi-nā-tiâu)日本鐵路 (Thih-lō͘)線。車頭附近 (hù-kīn)百貨公司 (pah-hòe-kong-si)電影院 (tiān-iáⁿ-īⁿ)旅館 (lí-koán)酒店 (chiú-tiàm)特別 (te̍k-pia̍t) (keng)

Sinzyuku的地基 (tē-ki) ()東京別位 (pa̍t-ūi) (khah)穩定 (ún-tēng)所以 (só͘-í) (chi̍t)大部分 (tōa-pō͘-hūn) () (siū) (tio̍h)1923 ()Kantô大地動 (Tē-tāng)破害 (phò-hāi) (Taⁿ)這區是東京少數 (chió-sò͘)懸樓 (koân-lâu)所在 (só͘-chāi)

Sinzyuku佇1947年3 (goe̍h)15設區。面積 (Bīn-chek): 18.23 km²人口 (Jîn-kháu) (2008): 312,418 (1 km²有17,140lâng)。

附近的區: Tiyoda區 ( (tang)),Nakano區 (西 (sai)),Minato區 ( (lâm)),Sibuya區 (南),Bunkyô區 ( (pak)),Tosima區 (北)。

出名 (Chhut-miâ) (kak): Kabuki

tóng-àn:Sinzyuku ia-keng.jpg
Sinzyuku的第起較適合齒拳流。

大學 (Tāi-ha̍k)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Shinjuku