Tāi-pán-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
大阪市的位置

大阪市 (Tāi-pán-chhī) (大阪市; Ôsaka-si) ()日本 (Ji̍t-pún)大阪府 (Tāi-pán-hú) (ê)父廳 (hú-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)

出名 (Chhut-miâ) (Lâng)[edit]