Naha-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Naha市踮Okinawa縣的位置

Naha (chhī) (那覇市) ()日本 (Ji̍t-pún)Okinawa (Koān) (ê)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)