Tottori-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tottori市的位置

Tottori (chhī) (鳥取市; Tottori-si) ()日本 (Ji̍t-pún)Tottori (Koān) (ê)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)