Morioka-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Morioka市的位置

Morioka (chhī) (盛岡市; Morioka-si) ()日本 (Ji̍t-pún)Iwate (Koān) (ê)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)