Nara-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Nara市的位置

Nara (chhī) (奈良市; Nara-si) ()日本 (Ji̍t-pún)Nara (Koān) (ê)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)