Yokohama-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Yokohama市的位置

Yokohama (chhī) (横浜市; Yokohama-si; 台語 (Tâi-gú): Hoâiⁿ-pin-chhī) ()日本 (Ji̍t-pún)Kanagawa (Koān) (ê)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)