Gihu-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Gihu市的位置

Gihu (chhī) (岐阜市; Gihu-si) ()日本 (Ji̍t-pún)Gihu (Koān) (ê)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)