Aomori-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Aomori市的位置

Aomori (chhī) (青森市; Aomori-si) ()日本 (Ji̍t-pún)Aomori (Koān) (ê)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)