Kantô tē-hng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kantô地方

Kantô地方 (関東地方 (關東地方) Kantō chihō?)) ()日本 (Ji̍t-pún)Honsyû中部 (tiong-pō͘) (óa)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)1 (ê)地具 (tē-khū) (chāi)Kantô平原 (pêng-gôan)中央 (tiong-ng) (Ū)Ibaraki (kōan)Totigi縣Gunma縣Saitama縣Tiba縣東京都 (Tang-kiaⁿ-to͘)Kanagawa縣人口 (Jîn-kháu) (chiàm) (chôan)日本的1/3。