Portal:Kho-ha̍k/DYK

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

使用 (Sú-iōng)[edit]

(Chiàu)下跤 (ē-kha) (ê)實例 (si̍t-lē)

等待 (Tán-thāi)加添 (ka-thiam)[edit]

( () (chhōe) (tio̍h)適合 (sek-ha̍p)文章 (bûn-chiuⁿ) (thang)開列 (khai-lia̍t) () (chia)予人利用 (lī-ēng)或者 (he̍k-chiá)家己 (ka-tī)格式 (keh-sek)加添新的 (sin--ê))

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[edit]

:Portal:科學 (Kho-ha̍k)/DYK/1

Royal Tyrrell Museum的標本


:Portal:科學/DYK/2

北極洋的水深地圖


:Portal:科學/DYK/3

Heroin廣告