Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tang-lâm-a Kok-ka Cho͘-ha̍p
ASEAN members.png

東南亞 (Tang-lâm-a)國家 (Kok-ka)組合 (Cho͘-ha̍p) (東南亞國家組合英語: The Association of Southeast Asian Nations), sok-siáASEAN () (thang) (kiò) (chò)亞細安 (A-sè-an)Tang-bêng (ia̍h) Tang-hia̍p ()東南亞國家 (ê)1 (ê)組織 (cho͘-chit)現此時 (hiān-chhú-sî) (ū)10个會員國 (hōe-ôan-kok)內底 (lāi-té)人口 (jîn-kháu)有5 (ek)土地 (thó͘-tē)有450 (bān)平方公里 (pêng-hong-kong-lí)國內 (kok-lāi)生產 (seng-sán)毛額 (mô͘-gia̍h)攏總 (lóng-chóng)有7,370億美金 (bí-kim) ()會員國的墓益 (bō͘-ek)金額 (kim-gia̍h) (ka)加起來 (ka--khí-lâi)通共 (thong-kiōng)有7,200億美金

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

東南亞國家組合是1967 ()8 (go̍eh)8 () ()Bangkok起造的 (khí-chō--ê)一開始 (Chi̍t-khai-sí)的5个會員國有印尼 (Ìn-nî)馬來西亞 (Má-lâi-se-a)菲律賓 (Hui-li̍p-pin)新加坡 (Sin-ka-pho) (kap)泰國 (Thài-kok)。東南亞國家組合從到今 (chêng-kàu-taⁿ)已經 (í-keng)有10个會員國。

會員國[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]