Hui-li̍p-pin

From Lohankhapedia
(Redirected from 菲律賓)
Jump to navigation Jump to search


菲律賓共和國
Republika ng Pilipinas
Republic of the Philippines
菲律賓 旗仔
國旗
菲律賓 國徽
國徽
書句: Maka-Diyos, Maka-tao, Makakalikasan at Makabansa
"為上帝,人民,自然,祖國"
國歌: Lupang Hinirang
"最愛的土地"
Location Philippines ASEAN.svg
首都 Manila
上大 siâⁿ-chhī Quezon市
官方語言 菲律賓語英語
承認的地方語言 Aklanon語Bikol語Cebuano語Chavacano語Hiligaynon語Ibanag語Ilocano語Ivatan語Kapampangan語Karay亞語Maguindanao語Maranao語Pangasinan語Sambal語Surigaonon語Tagalog語Tausug語Waray語Yakan語
其他成認的語言 西班牙語阿拉伯語
政府 單一制總統制共和國
• 總統
Rodrigo Duterte
• 副總統
Leni Robredo
• 元老院議長
Tito Sotto
• 代議院議長
Lord Allan Velasco
• 最高法官
Alexander Gesmundo
立法機構 國會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
300,000 km2 (120,000 sq mi) (地 72 名)
• 水域 (%)
0.61
人口
• 2020 年估計
Neutral increase109,035,343
• 密度
336/km2 (870.2/sq mi) (地 47 名)
GDP (PPP) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$1.0萬億 (地 29 名)
• 平均
Increase$9,061 (地 115 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
Increase$402.638 cha̍p-ek (地 32 名)
• 平均
Increase$3,646 (地 118 名)
Gini (2018 年) Positive decrease 42.3
 ͘ 地 44 名
HDI (2019 年) Increase 0.718
 ͘ 地 107 名
貨幣 菲律賓peso (₱) (PHP)
時區 UTC+08:00 (PST)
時間格式 mm/dd/yyyy
相用電源 220 V–60 Hz
開車方向
電話區號 +63
ISO 3166代號 PH
上等domain .ph

菲立賓 (Hui-li̍p-pin)抑是 (ia̍h-sī)音譯 (im-e̍k) (chò)菲律賓 (Hui-lu̍t-pin) (漢字 (Hàn-jī): 菲立賓;漢語 (Hàn-gí): 菲律賓),全稱 (choân-chheng)菲立賓共和國 (Kiōng-hô-kok) (菲律賓語 (Hui-li̍p-pin-gí): Republika ng Pilipinas), ()亞洲 (A-chiu) (ê)東部 (tang-pō͘) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)菲立賓群島 (Kûn-tó) (kah)施可 (sì-kho͘)le̍的島嶼 (tó-sū)攏總 (lóng-chóng)7500 (gōa)大小 (tōa-sió)島嶼組成 (cho͘-sêng)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

大約 (Tāi-iok) (chêng)3000 () ()南島 (Lâm-tó)民族 (bîn-cho̍k)開始 (khai-sí)佇菲立賓徛起 (khiā-khí) (chia)南島 (lâng)主要 (chú-iàu) () (tùi)台灣 (Tâi-oân)過來 (kòe--lâi) (Kàu)前500年的時陣 (sî-chūn),菲立賓開始 (kap)印度 (Ìn-tō͘)南陽 (Lâm-iûⁿ)其他 (kî-thaⁿ)所在 (só͘-chāi)閣有 (koh-ū)中國 (Tiong-kok) (ū)貿易 (bō͘-e̍k)來往 (lâi-óng)

公元 (Kong-gôan)1521年,歐洲 (Au-chiu)探險家 (thàm-hiám-ka)Ferdinand Magellan𤆬著 (chhōa-tio̍h) (i)探險隊 (thàm-hiám-tūi)經過 (keng-kòe)這个 (chit-ê)所在。 1565年了後 (liáu-āu)西班牙 (Se-pan-gâ)開始統治 (thóng-tī)這片 (chit-phiàn)土地 (thó͘-tē), 1898年了後 (ōaⁿ)美國 (Bí-kok)統治。 1935年,國家 (kok-ka)創建 (chhòng-kiàn) " 共同體 (kiōng-tông-thé) ", 1946年取得 (chhú-tit)完全 (ôan-chôan)獨立 (to̍k-li̍p)

第二次 (Tē-jī-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn)期間 (kî-kan) (bat) (hō͘)日本 (Ji̍t-pún)佔領 (chiàm-niá) (kòe)1 (chām)。 1965年過後 (kòe-āu)總統 (chóng-thóng)Ferdinand Marcos實行 (si̍t-hêng)獨裁 (to̍k-chhâi)統治,一直 (it-ti̍t)到甲 (kàu-kah)1981年,Maria Corazón Aquino競選 (kèng-sóan)勝利 (sèng-lī)了後, (chiah)趕走 (kóaⁿ-cháu)Marcos,並且 (pēng-chhiáⁿ) (chiong)區竹 (khu-tiok)出境 (chhut-kéng)

政治 (Chèng-tī)[edit]

菲立賓實行總統制 (chóng-thóng-chè)。總統是國家的元首 (gôan-siú) (kiam)政府 (chèng-hú)首腦 (siú-náu) (koh)武裝 (bú-chong)部隊 (pō͘-tūi)總司令 (chóng-su-lēng)

行政 (Hêng-chèng) (khu)[edit]

菲立賓這个國家的土地總的 (chóng--ê)會當 (ē-tàng) ()分做 (pun-chòe)LuzonVisayasMindanao 3 (tōa)部分 (pō͘-hūn)全國 (Chôan-kok)攏總有13 (ê)地區 (tē-khu), 1个行政區 (hêng-chèng-khu)Cordillera, 1个自治區 (chū-tī-khu) (Mindanao Muslim自治區)。總的76个 (séng)

地理 (Tē-lí)[edit]

菲立賓大部分 (tōa-pō͘-hūn)國土 (kok-thó͘)懸山 (kôan-soaⁿ)高原 (ko-gôan) (sió)山輪 (soaⁿ-lûn)組成的 (cho͘-sêng--ê)活火山 (o̍ah-hóe-soaⁿ) (chiâⁿ) (chōe)地動 (tē-tāng) (chin)經常 (keng-siông)。 Mindanao的Apo火山 (Hóe-soaⁿ)國內 (kok-lāi)上權 (siōng-kôan)的1 (chō) (soaⁿ)。 Luzon的Mayon火山上大 (siōng-tōa)的活火山。國內主要的河流 (hô-liû)Mindanao ()Cagayan荷

菲立賓 (sio̍k)海洋性 (hái-iûⁿ-sèng)熱大 (jia̍t-tāi)季風 (kùi-hong)起校 (khí-hāu),年平均 (pêng-kun)氣溫 (khì-un)27℃,年降雨量 (kàng-hō͘-liōng)達到 (ta̍t-kàu)2500公釐 (kong-lî)左右 (chó-iū)熱人 (Jo̍ah--lâng)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) (teh)風颱 (hong-thai)

經濟 (Keng-chè)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

人口 (Jîn-kháu)[edit]

菲立賓 (siāng)主要的人是屬馬來族 (Má-lâi-cho̍k)包括 (pau-koat)他加祿 (Thaⁿ-ka-lo̍k)佮其他4个民族。另外 (Lēng-gōa)閣有唐人 (Tn̂g-lâng) (華人 (Hôa-jîn)),印尼人 (Ìn-nî-lâng)印度人 (Ìn-tō͘-lâng)阿拉伯 (A-la-pek) (téng)。國內信奉 (sìn-hōng)天主教 (Thian-chú-kàu)的人差不就 (chha-put-tō) (chiàm)85%,另外閣有4.9% 个人信奉伊斯蘭教 (I-su-lân-kàu)少數 (chió-sò͘) (làng)信奉獨立到 (To̍k-li̍p-kàu) (kah)基督教 (Ki-tok-kàu)唐人大多數 (tāi-to-sò͘)信奉佛教 (Hu̍t-kàu)原住民 (gôan-chū-bîn)差不多 (chha-put-to) (lóng)信奉原始 (Gôan-sú)宗教 (chong-kàu)

文化 (Bûn-hòa)[edit]

現代 (Hiān-tāi)菲立賓的文化是丹西洋 (tan-se-iûⁿ)沙艦 (sa-lām),伊展現 (tián-hiān)馬來 (Má-lâi) (sek)文化的同時 (tông-sî) ()吸收 (khip-siu)大量 (tōa-liōng)西班牙美國文化影響 (éng-hióng)

菲立賓人 (Hui-li̍p-pin-lâng)號名 (hō-miâ)方式 (hong-sek)明顯 (bêng-hián)的西班牙形式 (hêng-sek)不管 (put-koán)名姓 (miâ-sèⁿ)西班牙塞 (Se-pan-gâ-sek)號名攏是當地 (tong-tē)主流 (chú-liû) ()chhiá其中 (kî-tiong)閣有 (chi̍t)部分是在地 (chāi-tē)或者 (he̍k-chiá)其他 (kî-tha)來源 (lâi-goân) (比論 (pí-lūn)福建 (Hok-kiàn)) 名姓的西班牙化 (Se-pan-gâ-hòa)。一 (khoán)現象 (hiān-siōng) (in)19世紀 (sè-kí)總督 (chóng-tok)Narciso Clavería y Zaldúa推捒 (thui-sak)西班牙號名有關係 (koan-hē)

除了 (Tû-liáu)人名 (lâng-miâ)地號名 (tē-hō-miâ)機關 (ki-koan)設施 (siat-si) (miâ)嘛攏大份 (tōa-hūn)西班牙式 (Se-pan-gâ-sek)總是 (Chóng-sī)一部分瓦那 (óa-ná)維持 (î-chhî)馬來 (南島) 的囚室 (tek-sek)

文學 (Bûn-ha̍k)[edit]

佇菲立賓 (só͘)流傳 (liû-thoân)傳說 (thoân-soat)上主要 (siōng-chú-iàu)Filipino人的故事 (kò͘-sū) (口傳 (kháu-thoân)文學)。其中有幾的 (kúi-ê)通人知 (thong-lâng-chai)角色 (kak-sek) (chhiūⁿ)Maria Makiling籠翁 (Lam-Ang)the Sarimanok.[1]

其他[edit]

菲立賓的唐人[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

籍貫 (Che̍k-kòan)[edit]

根據 (Kun-kù)統計 (thóng-kè)目前 (bo̍k-chiân)菲立賓的唐人人數 (lâng-sò͘)大概 (tāi-khài)成百萬 (chiâⁿ-pah-bān)當中 (tang-tiong)差不多有8, 9 (siâⁿ)的人組基 (cho͘-ke)福建閩南 (Bân-lâm)地區 (包括泉州 (Chôan-chiu)漳州 (Chiang-chiu)廈門 (Ē-mn̂g))。

唐人的經濟[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

  1. Lopez, Mellie Leandicho (2006). AHandbook of Philippine Folklore。University of the Philippines Press. ISBN 978-971-542-514-8.[pages needed]