Iowa

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Iowa Chiu
State of Iowa
Flag of Iowa State seal of Iowa
揪示 Chiu-chiong
綽號: TheHawkeye State
標語: Our liberties we prize and our rights we will maintain.
Map of the United States with Iowa highlighted
住民稱呼 Iowan
首府
(兼上大城市)
Des Moines
上大都會 Des Moines都會區
面積 排名 第26
 • 合計 56,272.81 sq mi
(145,746 km2)
 • 東西闊 310 理 (500 km)
 • 南北闊 199 理 (320 km)
 • % 水面 0.70
 • 緯度 40° 23′ N都43° 30′ N
 • 經度 90° 8′ W都96° 38′ W
人口 排名 第30
 • 合計 3,123,899 (2015年ko͘算)[1]
 • 密度 54.8/sq mi  (21.2/km2)
排名 第36
 • 予口收入中值 $48,075 (第24)
懸度
 • 高點 Hawkeye Point[2][3]
1,671 ft (509 m)
 • 平均 1,100 ft  (340 m)
 • 低點 Mississippi號Des Moines號相十點[2][3]
480 ft (146 m)
設洲進前 Iowa領土
新州升入 1846年12月28日 (第29)
州長 Terry E。 Branstad (R)
副州長 金Reynolds (R)
立法 議會
 • 上議院 參gi院
 • 下議院 眾議院
參議員 Chuck Grassley (R)
Joni Ernst (R)
眾議院代表 1: Rod Blum (R)
2: Dave Loebsack (D)
3: David Young (R)
4: Steve Keng (R) (列單)
Sî-khu Central: UTC -6/-5
ISO 3166 US-IA
簡寫 IA,[[List of U.S. state abbreviations#Current use of traditional abbreviations|]]
網站 www.iowa.gov

Iowa ()美國 (Bí-kok) (ê)一个 (chi̍t-ê) (chiu)首府 (Siú-hú) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)Des Moines

地號名 (Tē-hō-miâ)[edit]

"Iowa" 這个 (chit-ê) (miâ) (tùi)Iowa (lâng)號來 (hō--lâi),是歐洲人 (Au-chiu-lâng) () (lâi) () () (chia)生活 (seng-oa̍h)原住民 (goân-chū-bîn)部族 (pō͘-cho̍k)

地理 (Tē-lí)[edit]

Iowa東爿 (tang-pêng)界線 (kài-sòaⁿ)Mississippi ()西爿 (sai-pêng)Missouri號Big Sioux號 (根據 (kun-kù) (in)19賽期 (sè-kî)時的路線 (lō͘-sòaⁿ)),北爿 (pak-pêng)緯度 (hūi-tō͘)N43°30'; ()南爿 (lâm-pêng)是N40°35', (che)是界線爭議 (cheng-gī) "蜂蜜 (Phang-bi̍t)戰爭 (Chiàn-cheng)" (Honey War) (liáu) (āu)美國最高 (Chòe-ko)法院 (Hoat-īⁿ)佇1849 () (só͘)裁判 (chhâi-phòaⁿ)決定 (koat-tēng)

佇Iowa的自然湖 (chū-jiân-ô͘) (ū)Spirit (Ô͘)West Okoboji (Ô͘)East Okoboji湖西北部 (sai-pak-pō͘),若南爿有Clear糊。佇怹西北 (sai-pak) (koh) (chi̍t) (kóa)澹地 (tâm-tē)譬如 (phì-jû)Barringer Slough

(Thong)州有99 (ê) (kūn)首負 (siú-hū) (chāi)Polk郡Des Moines

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

美洲 (Bí-chiu)原住民 (Indian人) 佇13000年以前 (í-chêng) (chiū)佇Iowa生活。歐洲人拄來遮的時,遮的 (chia-ê)原住民已經 (í-keng)大份 (tōa-hūn) (kòe)左膝 (chò-sit)成活 (sêng-oa̍h),佇經濟 (keng-chè)社會 (siā-hōe) (siōng) ()一定 (it-tēng)發展 (hoat-tián)

記錄 (kì-lio̍k) (chá)來Iowa的歐洲人是Jacques MarquetteLouis Jolliet,怹是1673年 (iân)Mississippi號旅行 (lú-hêng),對Iowa遮的一寡部落 (pō͘-lo̍k)其綠 (kì-lio̍k)。 Iowa (kàu)1763年以前是法國 (Hoat-kok)領代 (léng-tē)。怹後來 (āu-lâi) ()土地 (thó͘-tē) (pôaⁿ) ()西班牙 (Se-pan-gâ)。西班牙對遮的控制 (khòng-chè) () (kiông)主要 (chú-iàu)管理 (koán-lí)佇Mississippi佮Des Moines ()沿岸 (iân-hōaⁿ)活動 (oa̍h-tāng)的法國佮英國 (Eng-kok)生理人 (seng-lí-lâng)

Iowa是Louisiana領土 (léng-thó͘)的一部分 (pō͘-hūn)。 1800年時,法國閣對西班牙 (hia) (theh) (tio̍h)Louisiana的控制權 (khòng-chè-khoân)。到1803年,經過 (keng-kòe)Louisiana收買 (Siu-bé), Iowa (kiam)規个 (kui-ê)Louisiana (hō͘)美國 (niá) (khì)。 1808年的時,美國 (phài) (siat)Fort Madison要塞 (iàu-sài),對cht (ūi)建立 (kiàn-li̍p)軍師 (kun-su)控制。雖然 (Sui-jiân)控制了Mississippi河等流 (téng-liû), Fort Madison與起 (í-khí)了對遮瓦那 (óa-ná)有領土主張 (chú-tiuⁿ)Sauk (Ho)Chunk (cho̍k)不滿 (put-boán)。佇1812年戰爭 (tiong), Fort Madison予英國支持 (chi-chhî)的原住民派 (pāi) (hit) (chūn)Sauk的頭人 (thâu-lâng)Black Hawk嘛有參加 (chham-ka)工劇 (kong-ke̍k)了後 (Liáu-āu),美國佇MinnesotaNebraska (sin)設要塞, (chia̍h)重新 (têng-sin)對遮建立控制。

美國鼓勵 (kó͘-lē)人面 (jîn-bīn) (hiòng) (chhú)移民 (î-bîn)同時 (tông-sî)嘛共Indian原住民 (sóa)去閣 (khah)西部 (se-pō͘)。 1804年Sauk頭人Quashquame總統 (chóng-thóng)William Henry Harrison簽約 (chhiam-iok),共一部分 (chi̍t-pō͘-hūn)Illinois地區 (tē-khu) (kòa)予美國,這造成 (chō-sêng) (chin) (chē)Sauk (lâng)的不滿,引起 (ín-khí)1832年的Black Hawk戰爭。美國 (soah)要求 (iàu-kiû)造反 (chō-hoán)的部族離開 (lî-khui)本地 (pún-tē)結果 (kiat-kó)對1832年到1946年, Sauk佮Meskwaki人 (lóng) (kóaⁿ) (chhut)Iowa。 Meskwaki後來有倒轉 (tó-tńg)Iowa,佇Tama (siâⁿ)附近 (hū-kīn)生活。另外 (Lēng-gōa)蒿Chunk佮Dakota人嘛佇1950年代 (nî-tāi) (hong) (cháu)

1833年, Iowa (khah)正式 (chèng-sek)有美國的開墾者 (khai-khún-chiá)過去 (kòe--khì),怹主要來源 (lâi-goân)OhioPennsylvaniaNew YorkIndianaKentucky,佮Virginia。 1938年6 (goe̍h)4 (ji̍t)國會 (kok-hōe)痛過 (thòng-kòe)Iowa領土 (Territory of Iowa) 的建立,總統指派 (chí-phài)Robert Lucas (chò)領土的長官 (tiúⁿ-koaⁿ)彼陣 (hit-chūn)怹有人口 (jîn-kháu)2 (gōa) (bān)。 1846年12月28,總統James K。 Polk簽字 (chhiam-jī),予Iowa (kái)設美國 ()29个州。

1850年代,汽船 (khì-chûn)是Mississippi號佮其他 (kî-tha)水路 (chúi-lō͘)主要的交通 (kau-thong)江區 (kang-khu),嘛佇彼當時 (hit-tong-sî), Iowa對 (teh)磚國 (choan-kok)流行 (liû-hêng)楷死 (khái-sí)鐵路 (thih-lō͘)大葵模 (tōa-kûi-bô͘)建設 (kiàn-siat)興趣 (hèng-chhù)。到1960年代, 5 (tiâu)幹線 (kàn-sòaⁿ) (thàng)來到Iowa,包括 (pau-koat)聯合 (Liân-ha̍p)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (Union Pacific) 佮中央 (Tiong-iong)太平洋 (Central Pacific),這 (nn̄g) (lō͘)相接 (sio-chiap)嘛是美國 (thâu)一條 (khòa)大陸 (tāi-lio̍k)抻路 (thin-lō͘)。鐵路的開設 (khai-siat),予Iowa的農產 (lông-sán)會使 (ē-sài) (sàng)Chicago來向國內外 (kok-lāi-gōa)出口 (chhut-kháu)

美國內戰 (Lōe-chiàn)時, Iowa支持聯班 (Liân-pan),向東部 (tang-pō͘)提供 (thê-kiong)兵馬 (peng-má)糧草 (niû-chháu)除了 (tû-liáu)Missouri Athens戰役 (chiàn-e̍k)chiō佇Iowa邊界 (pian-kài),州 (lāi) (pēng)戰場 (chiàn-tiûⁿ) (Kui)州的675,000人中有116,000攏參加了戰爭事務 (sū-bū), 75,000人自遠 (chū-oān)參軍 (chham-kun),是比例 (pí-lē) (koân)的一州。怹主要參加Mississipi ()營岸 (iâⁿ-hōaⁿ)的戰役。

1872年的Iowa兼 Nebraska 土地買賣講過。

戰爭結束 (kiat-sok)了後, Iowa的人口大量 (tōa-liōng)真家 (chin-ka),對1860年的67萬家佔 (ka-tiam)到1870年的119萬。進前 (Chìn-chêng)的鐵路開設予怹 (piàn)做主要的農產州 (chi) (it)。怹嘛佇1870年代發展農鋏 (lông-giap)相關 (siong-koan)工鋏 (kang-giap)生產 (seng-sán)

1917年,美國參加了第一次 (Tē-it-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn),彼當時載茶 (chāi-tê)農家 (lông-ka) (siū)戰爭時期 (sî-kî)經濟的致蔭 (tì-ìm) ()chhiá嘛受愛國主義 (ài-kok-chú-gī)鼓舞 (kó͘-bú)振加 (chin-ka)產量 (sán-liōng)毋過 (M̄-koh)戰爭結束了後煞稀微 (hi-bî)去,真濟家庭 (ka-têng)生活困難 (khùn-lân)

(tio̍h)解決 (kái-koat)農產過數 (kè-siàu)落價 (lo̍h-kè)問題 (būn-tê),怹 (hoat) (khí)農家假日 (Kà-ji̍t)組合 (Cho͘-ha̍p) (Farmers Holiday Association),佇Sioux (Chhī) (téng)所在 (só͘-chāi)維護 (ûi-hō͘)怹的 (in-ê)市場 (chhī-tiûⁿ)總是 (Chóng-sī)效果 (hāu-kó)有限 (iú-hān)實際 (si̍t-chè)到1933年總統Franklin D。 Roosevelt政策 (Chèng-chhek) (New Deal) 對農業 (lông-gia̍p)補貼 (pó͘-thiap) (chiah)明顯 (bêng-hián)改善 (kái-siàn)不利 (put-lī)

Iowa出身 (chhut-sin)學者 (ha̍k-chiá)Nobel (Chióng)得種人 (tit-chióng-jîn)Norman Borlaug大概 (tāi-khài)嘛佇彼陣佇 (leh)演究 (ián-kiù)植物 (si̍t-bu̍t)遺傳學 (ûi-thoân-ha̍k)

經濟[edit]

Iowa佇2014年的GDP是170,613 pa̍h萬美金 (bí-kim).[4] (Chiàu)2015年的資料 (chu-liāu) (pún)上濟 (siāng-chē)人做的產業 (sán-gia̍p)製造業 (chè-chō-gia̍p).[5]

製造業是Iowa主要的經濟部門 (pō͘-mn̂g),怹的產品 (sán-phín)食品 (si̍t-phín)加工 (ka-kang) (tāng)機械 (ki-hâi)農業化學 (hòa-ha̍k)等等 (téng-téng)在地 (Chāi-tē)炸頭路人 (chia̍h-thâu-lō͘-lâng)大約 (tāi-iok)6 (siâⁿ) (sio̍k)製造業。

農產方面 (hong-bīn),主要有飼豬 (chhī-ti)飼牛 (chhī-gû)雞卵 (ke-nn̄g)番麥 (hoan-be̍h)黃豆 (n̂g-tāu)大麥 (tōa-be̍h)。怹是國內 (kok-lāi)上大的乙醇 (it-sûn)兼番麥生產州。黃豆的產量照2015年的資料 (kui) (tang)產出 (sán-chhut)15.1百萬 (pah-bān) (tòng),是通美國𤆬頭的 (chhōa-thâu--ê).[6]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "Table 1。 Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2015" (CSV). U.S。 Census Bureau. December 26, 2015. December 26, 2015 khòaⁿ--ê. 
  2. 2.0 2.1 "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. goân-loē-iông tī November 2, 2011 hőng khó͘-pih. October 21, 2011 khòaⁿ--ê. 
  3. 3.0 3.1 Elevation adjusted toNorth American Vertical Datum of 1988.
  4. Total Gross Domestic Product by State for Iowa, FRED.
  5. "Major industries with highest employment, by state, 1990-2015". Bureau of Labor Statistics. U.S. Bureau of Labor Statistics. 2016-08-05. 2017-01-23 khòaⁿ--ê. 
  6. "U.S. Yield & Production: Production by State". SoyStats. The American Soybean Association. 2017-02-16 khòaⁿ--ê.