Tiong-Pak Bí-chiu kap Caribe Hái Kha-kiû Liân-bêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Concacaf logo.svg
CONCACAF member associations map.svg

中北 (Tiong-Pak)美洲 (Bí-chiu) (kap)Caribe (Hái)跤球 (Kha-kiû)聯盟 (Liân-bêng) (英語: Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football, CONCACAF) () (chi̍t) (ê)跤球聯盟,參加 (chham-ka) (ê)國家 (kok-ka)主要 (chú-iàu) () (Tiong)美洲 (Pak)美洲Caribe地區 (Tē-khu)