Đắk Lắk Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Đắk Lắk)
Jump to navigation Jump to search
Đắk Lắk的位置。

Đắk Lắk ()越南 (Oa̍t-lâm)西原 (Sai-gôan) (Tây Nguyên) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Buôn (Ma)Thuột人口 (jîn-kháu) (ū)1,737,600。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]