Bắc Giang Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Bắc Giang)
Jump to navigation Jump to search
Bắc鈃的位置。

Bắc (Giang) ()越南 (Oa̍t-lâm)東北 (Tang-pak) (Đông Bắc) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Bắc鈃人口 (jîn-kháu) (ū)1,594,300。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]