Tuyên Quang Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Tuyên Quang)
Jump to navigation Jump to search
Tuyên Quang的位置。

Tuyên Quang ()越南 (Oa̍t-lâm)東北 (Tang-pak) (Đông Bắc) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Tuyên Quang人口 (jîn-kháu) (ū)723,300。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]