Điện Biên Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Điện Biên)
Jump to navigation Jump to search
Điện Biên的位置。

Điện Biên ()越南 (Oa̍t-lâm)西北 (Sai-pak) (Tây Bắc) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Điện Biên Phủ人口 (jîn-kháu) (ū)459,100。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]