Đồng Nai Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Đồng Nai)
Jump to navigation Jump to search
Đồng奶的位置。

Đồng (Nai) ()越南 (Oa̍t-lâm)東南部 (Tang-lâm-pō͘) (Đông Nam Bộ) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Biên (Hòa)人口 (jîn-kháu) (ū)2,214,800。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]