Thái Nguyên Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Thái Nguyên)
Jump to navigation Jump to search
Thái Nguyên的位置。

Thái Nguyên ()越南 (Oa̍t-lâm)東北 (Tang-pak) (Đông Bắc) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe) (Thái)Nguyên人口 (jîn-kháu) (ū)1,127,200。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]