1971 nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
世紀: [[{{{chêng-sè-kí}}} sè-kí|19 世紀]] ͘ [[{{{sè-kí}}} sè-kí|20 世紀]] ͘ [[{{{aū-sè-kí}}} sè-kí|21 世紀]]
年代: [[{{{chêng 2 nî-tāi}}} nî-tāi|{{{前2年代}}} 年代]] [[{{{chêng 1 nî-tāi}}} nî-tāi|{{{前1年代}}} 年代]] ͘ [[{{{nî-tāi}}} nî-tāi|1970 年代]] ͘ [[{{{aū 1 nî-tāi}}} nî-tāi|1980 年代]] [[{{{aū 2 nî-tāi}}} nî-tāi|1990 年代]]
: [[{{{5 nî chêng}}} nî|1966]] [[{{{4 nî chêng}}} nî|1967]] [[{{{3 nî chêng}}} nî|1968]] [[{{{2 nî chêng}}} nî|1969]] [[{{{1 nî chêng}}} nî|1970]] ͘ [[{{{nî}}} nî|1971 年]] ͘ [[{{{1 nî aū}}} nî|1972]] [[{{{2 nî aū}}} nî|1973]] [[{{{3 nî aū}}} nî|1974]] [[{{{4 nî aū}}} nî|1975]] [[{{{5 nî aū}}} nî|1976]]

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

1 (goe̍h)[edit]

詳細: 1971年1月

2月[edit]

詳細: 1971年2月

3月[edit]

詳細: 1971年3月

4月[edit]

詳細: 1971年4月

5月[edit]

詳細: 1971年5月

6月[edit]

詳細: 1971年6月

7月[edit]

詳細: 1971年7月

8月[edit]

詳細: 1971年8月

9月[edit]

詳細: 1971年9月

10月[edit]

詳細: 1971年10月

11月[edit]

詳細: 1971年11月
  • 11月24日: 身份 (Sin-hūn)不明 (put-bêng) (ê) "D。 B。 Cooper" ()美國 (Bí-kok) (kiap)肥行其 (hûi-hêng-ki)他陝 (tô-siám) (āu)失蹤 (sit-chong)

12月[edit]

詳細: 1971年12月

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

無日期[edit]

過身 (Kòe-sin)[edit]