2001 nî

From Lohankhapedia
(Redirected from 2001)
Jump to navigation Jump to search
世紀: [[{{{chêng-sè-kí}}} sè-kí|20 世紀]] ͘ [[{{{sè-kí}}} sè-kí|21 世紀]] ͘ [[{{{aū-sè-kí}}} sè-kí|22 世紀]]
年代: [[{{{chêng 2 nî-tāi}}} nî-tāi|{{{前2年代}}} 年代]] [[{{{chêng 1 nî-tāi}}} nî-tāi|{{{前1年代}}} 年代]] ͘ [[{{{nî-tāi}}} nî-tāi|2000 年代]] ͘ [[{{{aū 1 nî-tāi}}} nî-tāi|2010 年代]] [[{{{aū 2 nî-tāi}}} nî-tāi|2020 年代]]
: [[{{{5 nî chêng}}} nî|1996]] [[{{{4 nî chêng}}} nî|1997]] [[{{{3 nî chêng}}} nî|1998]] [[{{{2 nî chêng}}} nî|1999]] [[{{{1 nî chêng}}} nî|2000]] ͘ [[{{{nî}}} nî|2001 年]] ͘ [[{{{1 nî aū}}} nî|2002]] [[{{{2 nî aū}}} nî|2003]] [[{{{3 nî aū}}} nî|2004]] [[{{{4 nî aū}}} nî|2005]] [[{{{5 nî aū}}} nî|2006]]

2001 () ()21世紀 (sè-kí) (ê)第一年 (tē-it-nî),是一个 (chi̍t-ê)平常年 (pêng-siông-nî)頭一日 (thâu-chi̍t-ji̍t)拜一 (Pài-it)

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

1 (goe̍h)[edit]

詳細: 2001年1月

2月[edit]

詳細: 2001年2月

3月[edit]

詳細: 2001年3月

4月[edit]

詳細: 2001年4月

5月[edit]

詳細: 2001年5月

6月[edit]

詳細: 2001年6月

7月[edit]

詳細: 2001年7月

8月[edit]

詳細: 2001年8月

9月[edit]

詳細: 2001年9月

10月[edit]

詳細: 2001年10月

11月[edit]

詳細: 2001年11月

12月[edit]

詳細: 2001年12月

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

出世 (Chhut-sì)[edit]

過身 (Kòe-sin)[edit]