Bình Thuận Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bình Thuận的位置。

Bình Thuận ()越南 (Oa̍t-lâm)東南部 (Tang-lâm-pō͘) (Đông Nam Bộ) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe) (Phan)Thiết人口 (jîn-kháu) (ū)1,163,700。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]