Bắc Ninh Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bắc Ninh的位置。

Bắc Ninh ()越南 (Oa̍t-lâm)東北 (Tang-pak) (Đông Bắc) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Bắc Ninh人口 (jîn-kháu) (ū)1,009,800。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]