Kòe-tō͘ kim-sio̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from 過渡金屬)
Jump to navigation Jump to search

過渡 (Kòe-tō͘)金屬 (kim-sio̍k) (過渡金屬) () (chí) ()化學 (hòa-ha̍k)元素 (gôan-sò͘) (ê)週期表 (chiu-kî-piáu)內面 (lāi-bīn) ()3 (cho̍k) (kàu)第12族的元素。