Wikipedia:Thâu-ia̍h/Chhì-giām-ia̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

歡迎 (Hoan-gêng) (lâi)Wikipedia (ê)Holopedia奉茶 (hōng-tê)! (Goán) (tng) (teh) (pian)1 (thò)濟種 (chē-chióng)語言 (gí-giân)自由 (chū-iû)百科全書 (pek-kho-choân-su)Hō-ló ()版本 (pán-pún) (ū) 505,219 (phiⁿ)文章 (bûn-chiuⁿ)。歡迎 (khì)沙盤 (soa-poâⁿ) (chhì) (siá)。有問題 (būn-tê)抑是 (a̍h-sī)建議 (kiàn-gī)? 來去樹仔跤 (Chhiū-á-kha)參詳 (chham-siông)!

FAQ ͘ 按怎 (Án-chóaⁿ) (tha̍k) (如何讀) ͘ 按怎拍字 (phah-jī) (如何輸入白話字) ͘ 按怎siá ͘ 討論 (Thó-lūn) (樹仔跤)
大使館 (Tāi-sài-koán), Embassy,大使館, (Thai)sṳ́-kón, Botschaft

(Se̍h)Holopedia

大自然
Hái-iûⁿ͘ Ô͘͘ Si̍t-bu̍t͘ Tāi-lio̍k͘ Tōng-bu̍t
文化人文才捌
Bûn-ha̍k͘ Gē-su̍t͘ Im-ga̍k͘ 禮俗 ͘ Tiān-sī͘ Tiat-ha̍k
技術
Bāng-lō͘͘ Kau-thong͘ Nńg-thé͘ 衛星
科學
Bu̍t-lí-ha̍k͘ Gú-giân-ha̍k͘ I-ha̍k͘ Si̍t-bu̍t-ha̍k͘ Tōng-bu̍t-ha̍k͘ Thian-bûn-ha̍k
社會
政治 ͘ Chong-kàu͘ Jîn-bu̍t͘ Kok-chè cho͘-chit͘ Kok-ka͘ Kun-sū͘ 歷史
其他的 類別:
Bân-lâm͘ 參考資料列單 ͘ Nobel Chióng͘ Ông͘ Pīⁿ͘ Tâi-oân

字母 (Jī-bó)索引 (sek-ín):

A |ANN | B | C | CH | CHH | E | ENN | F | G | H | I | INN | J | K | KH | L | M | N | (NG) | (O) | ONN | (O)͘ | P | PH | S | T | TH | X | U | Z

好空 (Hó-khang)到相報 (taù-sio-pò)

LocationIceland.png

兵地 (Peng-tē)共和國 (Kiōng-hô-kok) (兵地語 (Peng-tē-gú): Lýðveldið Ísland) () (pak)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)Scot () (Alba) (kap)生代 (Chheⁿ-tē)中間 (tiong-kan)冰袋 (Peng-tē) ()北國 (Pak-kok)其中 (kî-tiong)1 (kok)兵地國 (Peng-tē-kok) (siāng)都市化 (to͘-chhī-hòa)北歐 (Pak-au)國家 (kok-ka)人口 (jîn-kháu)一半 (chi̍t-pòaⁿ) (tòa)首都 (siú-to͘)Reykjavík。冰袋佇美洲 (Bí-chiu)Euro亞洲 (A-chiu) (chit)2 ()大陸 (tāi-lio̍k) (pôaⁿ)相碰 (sio-pōng)所在 (só͘-chāi) (號做 (hō-chò) (Tiong)大西洋龍脊 (Liông-chit)Mid-Atlantic Ridge),置就 (tì-tio̍h)常在 (chhiâng-chāi)火山 (hóe-soaⁿ) (tùi)海底 (hái-té)浮出來 (phû--chhut-lâi)按呢 (án-ne) (chō) (chhut)賣少 (bē-chió) (sin)陸地 (lio̍k-tē)。冰袋本身 (pún-sin)是其中上蓋 (siāng-kài)大的 (tōa--ê)島上 (Tó-siōng)的火山平均 (pêng-kin)it~字十年 (jī-cha̍p-nî)爆發 (po̍k-hoat)1 (pái)衝出來 (chhèng--chhut-lâi)火烌 (hóe-hu) (tephra) 污染 (u-jiám)精牲 (cheng-seⁿ)食的 (chia̍h--ê)草仔 (chháu-á) (che)歷史二 (le̍k-sú-siōng) (bat) (chin) (chē)造成 (chō-chiâⁿ)精牲佮 (lâng)妖妖始 (iau-iau--sí)。(紲接 (Soà-chiap)讀..。)

最近 (Chòe-kīn)真讚 (Chin-chán)的文章:

(Tàu) (kéng) ()文章

新聞 (Sin-bûn)摘要 (tiah-iàu)

總統李登輝先生玉照 (國民大會實錄).jpg
+

You don't speak閩南? 閩南is a Sino-Tibetan language spoken natively in the southern part of the southeastern Chinese province of Fujian as well as by descendents of migrants from this province in Taiwan, Guangdong (around Chaozhou-Swatou, and Leizhou peninsula), Hainan, two counties in southern Zhejiang and Zhoushan archipelago offshore Ningbo。 There are many閩南speakers also among some ethnic Chinese in Southeast Asia and worldwide.

¿No hablas閩南? 閩南es una lengua sino-tibetana hablada originalmente al sur de拉provincia china de Fujian así como por los descendientes de los migrantes de esta provincia enTaiwánGuangdong (cerca de Chaozhou-Shantou y拉península de Leizhou),Hainan, dos condados al sur de Zhejiang y el archipiélago Zhoushan身Ningbo。 También hay muchos hablantes de閩南entre los tusánen del Sudeste Asiático.

Ĉu vi奶parolas閩南 ? 閩南estas ĉin-tibeta lingvo parolata en la sudo de拉provinco Fujian (en la sudoriento de Ĉino) kaj en Tajvano.

Vous奶parlez pas閩南?閩南 , Min Nan於Min du Sud, est une langue appartenant au groupe chinois de拉famille des langues sino-tibétaines, parlée dans絡Sud du Fujian, une partie du Guangdong (région de Chaozhou-Swatou, et péninsule de Leizhou),Hainanet àTaiwan。拉langue est également l'une des plus parlées par les communautés chinoises du Sud-est asiatique, des Philipines, d'Europe et d'Amérique。 Elle est notamment écrite avec恩alphabet latin modifié.

Sie sprechen kein閩南? 閩南ist eine Sprache, die zur sinotibetanischen Sprachfamilie gehört。 Die Sprache wird in Südchina gesprochen, genauer in Süd-Fujian (Hokkien), Teilen von Guangdong (um Chaozhou und auf der Halbinsel Leizhou), auf der Insel Hainan,音Süden von Zhejiang, auf dem Zhoushan-Archipel vor Ningbo und auf Taiwan。 Auch unter den chinesischen Minderheiten in Südostasien gibt es viele閩南Sprecher.

閩南語はお分かりになりませんか? 閩南語は、シナ・チベット諸語の一つです。閩南とは中国南東部にある福建省の南部を意味します。それは具体的には漳州、泉州、アモイ(廈門)地方です。閩南語はこの地方で話されます。また、この地方から台湾、広東省潮州、スワトウ(汕頭)地方、浙江省南部、海南省や東南アジアのシンガポール、マレーシア、タイへ移住した者が多く、これら地方の閩南系住民の間でも話されています。閩南語が中国福建語の方言であるか、独自の言語であるかは、言語学上の論争があります

閩南語は東南アジアでは福建語(ホッケンご)とも呼ばれます。客家語(ハッカご)と紛らわしいですが、福建省の言語を意味します。台湾では台湾語もしくはホーロー語とも呼ばれます。これは台湾の国語である標準中国語(北京語)と区別されます。なお、オーストロネシア語族系台湾原住民の言葉は、更に全く系統が違うので注意する必要があります。

閩南語は方言学には閩台グループ(漳州語、泉州語、アモイ(廈門)語、台湾語と海外閩南語)、浙南グループ、潮汕グループ、海南グループに分類されます。

汝會曉講閩南語是無? 真好!若安呢,汝敢知影全世界講閩南語的儂攏總有偌儕,到底攏啥物所在的儂咧講閩南語咧?著!汝有影誠內行,咱閩南語主要著是分佈佇:福建南部(廈門、漳州、泉州)、臺灣、潮州汕頭、雷州半島、海南島,佮浙江省的南部。上重要啲,咱閩南語會使講是國際語言,佇東南亞、美國、加拿大、歐洲...一四界攏會當聽著咱厝的聲音。根據統計,現時,全世界會曉講閩南語的儂超過5000萬,世界頂上儕儂講的言當中,閩南語排第21名。

汝敢知影閩南語員仔有家己的文字?無呣著!著是白話字(白話字)!即陣Wikipedia著是一個專題互儂寫白話字的好所在,用咱厝的話,寫古早,寫現在,寫未來,寫全世界大細項代誌...朋友啊,汝佫咧等啥?

你不會說/讀/寫閩南語嗎? 閩南語是漢藏語系的一份子。福建南部、廣東一部份、台灣、東南亞等地皆有使用者。全世界數千種語言當中,閩南語人口排名第二十一名。你看不懂白話字? 白話字是一種已經有近兩百年歷史,使用拉丁字母書寫閩南語的一種書寫系統。

...Català, ελληνικά, Bahasa Indonesia, italiano, 한국말 / 조선말, ucinaːguci, Nederlands, polski, português, русский, sardu, sicilianu, svenska, српски, українська, tiếng Việt,‫ייִדיש ‬,客語,吳語,粵語

其他 (Kî-thaⁿ)語言的Wikipedia

szy:

Wikipedia的姊妹 (chí-mōe)事工 (sū-kang)

() ()感覺 (kám-kak)Wikipedia抑是 (i)的姊妹事工有路用 (lō͘-iōng) (chhiáⁿ)考慮 (khó-lū)放獻 (hòng-hiàn)收著 (Siu--tio̍h) (chîⁿ)主要 (chú-iàu) (ē) (iōng) (bóe)電腦 (tiān-náu)家私 (ke-si)發展 (hoat-tián) (sin)事工