Wikipedia:Pe̍h-oē-jī sek-ín

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


索引 (Sek-ín)[edit]

注意 (Chù-ì): Holopedia (kàu) (taⁿ) (ū)505,219 (phiⁿ) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)因為 (in-ūi)跤手 (kha-chhiú)有限 (iú-hān)下跤 (ē-kha) (chit) (ê)索引 (chin)可能 (khó-lêng) () (lia̍t) (tio̍h) (siāng) (sin)的文章

(Àn)數字 (sò͘-jī)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
按照 (Àn-chiàu)白話字 (pe̍h-oē-jī)Collating Order
  1 2 3   4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  
POJ A ANN B   CH CHH E ENN   G H (I) INN J K KH L M N NG O ONN () P PH S T TH U  
外語 (Goā-gí)       C         F                                         X

0[edit]

爭家 (cheng-ka) - 轉去 (Tńg-khì)索引

1[edit]

爭家 - 轉去索引

2[edit]

爭家 - 轉去 (Sek)ín048QWPE09T9 8EW87 QW8WE9FT90R98EW0E-0RTR0-0MTYRTY9--0RT0-T 890ER0-RT0YT-==RT- I387E 0E495

3[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/3 爭家 - 轉去索引

4[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/4 爭家 - 轉去索引

5[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/5 爭家 - 轉去索引

6[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/6 爭家 - 轉去索引

7[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/7 爭家 - 轉去索引

8[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/8 爭家 - 轉去索引

9[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/9 爭家 - 轉去索引

A[edit]

爭家 - 轉去索引

ANN[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/Aⁿ 爭家 - 轉去索引

B[edit]

爭家 - 轉去索引

C[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/C 爭家 - 轉去索引

CH[edit]

爭家 - 轉去索引

CHH[edit]

爭家 - 轉去索引

E[edit]

爭家 - 轉去索引

ENN[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/Eⁿ 爭家 - 轉去索引

F[edit]

爭家 - 轉去索引

G[edit]

爭家 - 轉去索引

H[edit]

爭家 - 轉去索引

[edit]

爭家 - 轉去索引

INN[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/Iⁿ 爭家 - 轉去索引

J[edit]

爭家 - 轉去索引

K[edit]

爭家 - 轉去索引

KH[edit]

爭家 - 轉去索引

L[edit]

爭家 - 轉去索引

M[edit]

爭家 - 轉去索引

N[edit]

爭家 - 轉去索引

NG[edit]

爭家 - 轉去索引

O[edit]

爭家 - 轉去索引

ONN[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/Oⁿ 爭家 - 轉去索引

[edit]

Pang-bô͘:Wikipediatoc/O͘ 爭家 - 轉去索引

P[edit]

爭家 - 轉去索引

PH[edit]

爭家 - 轉去索引

S[edit]

爭家 - 轉去索引

T[edit]

爭家 - 轉去索引

TH[edit]

爭家 - 轉去索引

U[edit]

爭家 - 轉去索引

X[edit]

爭家 - 轉去索引