Lanthanum-hē

From Lohankhapedia
(Redirected from Lanthanum系)
Jump to navigation Jump to search

Lanthanum () () (tùi)週期表 (chiu-kî-piáu)內面 (lāi-bīn)57 () (Lanthanum) (kàu)71號 (Lutetium) 化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘) (ê)統稱 (thóng-chheng)