Kan Naoto

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
干Naoto
菅 直人
Naoto Kan cropped KAN Naoto 2007.jpg
日本國內閣總理
Jīm-kî
2010年6月8日 – 2011年9月2日
前任 Hatoyama Yukio
繼任 Noda Yosihiko
個人資訊
出世 1946 年10月10日 1946-10-10(Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
 日本Yamaguti縣
政黨 民主黨

(Kan)Naoto (日本語: 菅 直人1946年 10月10日 出世 ) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)政治家 (chèng-tī-ka) (i)民主黨 (Bîn-chú-tóng)代表 (tāi-piáu) (kap)眾議院 (Chiòng-gī-īⁿ)議員 (gī-goân) (kiam)內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)