Kiyoura Keigo

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kiyoura Keigo

Kiyoura Keigo (日本語: 清浦 奎吾1850年 3月27日 – 1942年 11月5日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1924 ()是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)