Hirota Kôki

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hirota Kôki

Hirota Kôki (日本語: 広田 弘毅1878年 2月14日 – 1948年 12月23日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1936 () (kàu)1937年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)