Hatoyama Itirô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hatoyama Itirô
鳩山 一郎
Hatoyama Ichirō.jpg
日本國內閣總理
Jīm-kî
1954年12月10日 – 1956年12月23日
前任 Yosida Sigeru
繼任 Isibasi Tanzan
個人資訊
出世 1883 年1月1日(1883-01-01)
日本東京都
過身 1959 年 3 月 7 日 (Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
日本東京都
政黨 日本民主tóng
Chū民黨

Hatoyama Itirô (日本語: 鳩山 一郎1883年 1月1日 – 1959年 3月7日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)政治家 (chèng-tī-ka) ()52, 53, (kap)54 (tāi)內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn) (I) ()自由 (Chū-iû)民主 (Bîn-chú) (Tóng) (thâu)一位 (chi̍t-ūi)總裁 (chóng-chhâi)

第93代內閣總理Hatoyama Yukio是伊的 (sun)