Yosida Sigeru

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Yosida Sigeru

Yosida Sigeru (日本語: 吉田 茂1878年 9月22日 – 1967年 10月20日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1946 () (kàu)1947年 (kap)1948年1954年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)