Yamamoto Gonnohyôe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Yamamoto Gonnohyôe

Yamamoto Gonnohyôe (日本語: 山本 権兵衛1852年 11月26日 – 1933年 12月8日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1913 () (kàu)1914年 (kap)1923年1924年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)