Hayasi Senzyûrô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hayasi Senzyûrô

Hayasi Senzyûrô (日本語: 林 銑十郎1876年 2月23日 – 1943年 2月4日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1937 ()是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)