Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn) (日本語: 内閣総理大臣Naikaku sōri daijin) ()日本 (Ji̍t-pún)內閣 (lōe-koh) (ê)首長 (siú-tiúⁿ) (kap)政府 (chèng-hú)頭人 (thâu-lâng) (ia̍h) (tio̍h)是日本的首相 (siú-siòng)

內閣總理大臣簡政 (kán-cheng)總理大臣抑是 (ia̍h-sī)總理