Yamagata Aritomo

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Yamagata Aritomo

Yamagata Aritomo (日本語: 山県 有朋1838年 6月14日 – 1922年 2月1日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1889 () (kàu)1891年 (kap)1898年1900年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)