Okada Keisuke

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Okada Keisuke

Okada Keisuke (日本語: 岡田 啓介1868年 2月13日 – 1952年 10月17日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1934 () (kàu)1936年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)