Hosokawa Morihiro

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hosokawa Morihiro

Hosokawa Morihiro (日本語: 細川 護熙1938年 1月14日 出世 ) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1993 () (kàu)1994年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)