Ikeda Hayato

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ikeda Hayato

Ikeda Hayato (日本語: 池田 勇人1899年 12月3日 – 1965年 8月13日) ()日本 (Ji̍t-pún) (ê) (chi̍t) (ê)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t) (I) ()1960 () (kàu)1964年是日本的內閣 (Loē-koh)總理 (Chóng-lí)大臣 (Tāi-sîn)