Mori Yosirô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Mori Yosirô
森 喜朗
Yoshiro mori 2.jpg
日本國內閣總理
Jīm-kî
2000年4月5日 – 2001年4月26日
前任 Obuti Keizô
繼任 Koizumi Zyun'itirô
個人資訊
出世 1937 年7月14日 1937-07-14(Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
 日本Isikawa縣
政黨 自由民主黨

Mori Yosirô (日本語: 森 喜朗1937年 7月14日 出世 ), ()日本 (Ji̍t-pún) ()85, 86 (jīm) (ê)首相 (siú-siòng)